เกี่ยวกับเรา

วารสารสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการมานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 โดยการทำงานร่วมกันของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้คือ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคมวงกว้าง  

2. เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการและนักศึกษาในวงการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสังคมโดยรวม

3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ถกเถียงทางวิชาการที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาร่วมสมัยของสังคม

ในทางนโยบายแล้ว วารสังคมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีการวางจำหน่ายทั่วประเทศ และระบบสมาชิกออนไลน์ ตลอดจนการรับข้อเสนอบทความทั้งทางระบบออนไลน์และเอกสาร

บอกรับวารสารฯ subscription