ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (วารสารสังคมศาสตร์)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5394-3564

อีเมล sscmujournal@gmail.com เว็บไซต์ http://journal.soc.cmu.ac.th

https://www.facebook.com/soccmujournal/