กองบรรณาธิการ

กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล (คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

Professor Philip Hirsch (Professor of Human Geography, University of Sydney)

Professor Charles F. Keyes (Professor of Anthropology, University of Washington)

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กรรมการบริหาร

ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผศ.ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.อริยา  เศวตามร์  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.อัมพร  จิรัฐติกร (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.ชนิดา  สุวรรณประสิทธิ์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค (คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ผศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อ.ดร.ประสิทธิ์  ลีปรีชา (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.ไพบูลย์  เฮงสุวรรณ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ (สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

อ.ดร.จันทนี  เจริญศรี (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

พไลวรรณ ศรีศฤงคาร

ผู้ประสานงานทั่วไป

ณัฐินี สัสดี