เกณฑ์การพิจารณาบทความ

 

เกณฑ์์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์์ในวารสารสังคมศาสตร์์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารวิชาการที่เน้นความเป็นสหสาขาวิชา ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเผยแพรผลงานการศึกษาผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทยและที่เกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเปิดรับทั้งบทความทบทวนแนวคิดทฤษฎี บทความจากงานวิจัย บทความจากงานวิทยานิพนธ์ และบทความทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การพัฒนา เพศสภาวะ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การเมือง สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ศึกษา และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1.   ผู้เขียนจะต้องส่งบทความต้นฉบับ โดยพิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ double spacing ตัวอักษรใช้แบบ Angsana New ขนาด 16 พอยต์ กระดาษขนาด A4 ความยาวของบทความระหว่าง 5,000-7,000 คำ (หรือ 15-20 หน้า) โดยรายงานหรือบทความเชิงความคิดเห็นอาจมีความยาวน้อยกว่าที่กำาหนดก็ได้

2.   ให้มีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งไทยและอังกฤษ ตลอดจนคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 100 คำ

3.   บทความที่มีการอ้างอิงถึงเอกสารและข้อเขียนทางวิชาการของผู้อื่น จะต้องรวมเอาการอ้างอิงนั้นเข้าในตัวบท พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง ปี พ.ศ. และเลขหน้าที่ชัดเจน

4.   เชิงอรรถ ควรกระชับ และให้ปรากฏในท้ายบทความ (Endnote) ก่อนบรรณานุกรม

5.   บรรณานุกรมให้มีการเรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้เขียน โดยชื่อภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นด้วยนามสกุล ตามด้วยชื่อต้น ส่วนภาษาไทย ให้ขึ้นด้วยชื่อ ตามด้วยนามสกุล ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ และสถานที่จัดพิมพ์

การอ้างอิงขอให้ใช้แนวทางดังต่อไปนี้

1.   การอ้างอิงในบรรณานุกรม

1.1  รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ

ยศ สันตสมบัติ. 2530. จากวานรถึงเทวดา: มาร์กซิสต์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Said, Edward. 1978. Orientalism. New York: Vintage Books.

1.2  รูปแบบการอ้างอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร

นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2534. “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 13(1): 266-284.

Evers, Hans-Dieter. 1966. “The Formation of a Social Class Structure: Urbanization, Bureaucratization and Social Mobility in Thailand,” Journal of Southeast Asian History 7(2): 100-115.

1.3  รูปแบบการอ้างอิงบทความในหนังสือ

อัมมาร สยามวาลา. 2550. “โลกาภิวัตน์และการบริหารจัดการโลกาภิวัตน์ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์”. ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และจอห์น ดอร์ (บ.ก.), ความท้าทายทางสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขง, หน้า 19-61. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Berkes, Fikret. 2002. “Cross-Scale Institutional Linkages: Perspectives from the Bottom Up”. In Elinor Ostrom, Thomas Dietz, Nives Dol.ak”, Paul C. Stern, Susan Stonich and Elke U. Weber (eds.), The Drama of the Commons, pp. 293-321. Washington D.C.: National Academy Press.

1.4  รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ

พวงทอง ทิพย์แดง. 2546. ผลกระทบของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Nguyen Phoung Le. 2009. Negotiating Agrarian Change: Livelihood Articulations of the Commercial Craft Peasantry in Northern Vietnam. Ph.D. Dissertation, Chiang Mai University.

1.5  รูปแบบการอ้างอิงจากเว็บไซต์

สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2551. พลังงานชีวมวล. http://www.ku.ac.th/e-magazine/jun51/know/know4.htm, 19 เมษายน 2553.

ARC (The Alliance of Religions and Conservation). 2006. Thai Forest Traditions. http://www.arcworld.org/projects, 5 April 2010.

Mathias, E. 2001. Criteria for Assessing IK. International Institute of Rural Reconstruction. http://panasia.org.sg/iirr/ikmanual/, 2 December 2009.

2.   การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

การอ้างงานของผู้เขียน หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ให้อ้างโดยใช้ชื่อ สำหรับผู้เขียนต่างประเทศ ให้ใช้นามสกุล ตามด้วยปี พ.ศ. ที่พิมพ์ และ/หรือเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น

(ยศ, 2530) (อัมมาร์, 2550; Evers, 1966)

ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมมักเกิดจากความขัดแย้ง

การอ้างถ้อยความที่มีความยาวไม่เกิน 40 คำ ให้นำถ้อยความใส่ในวงเล็บ แล้วทำตัวเอน เช่น “แนวคิดดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างแข็งขันในโลกสมัยใหม่

หากถ้อยความยาวเกิน 40 คำ ให้แยกออกมาจากตัวเนื้อหา โดยใช้ขนาดที่เล็กลงเป็น 14 พอยต์ และย่อหน้าเข้ามาจากขอบทั้งสองข้างเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น

ความรักแบบโรแมนติก จัดได้ว่าเป็นหัวข้อที่มีการศึกษากันน้อยมาก ในหมู่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำหรับนักมานุษยวิทยาแล้ว การมองข้ามประเด็นดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่า โรมานซ์เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมเฉพาะของยุโรปยุคกลาง

6.   บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะต้องแก้ไขอย่างเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์

7.   บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนแก่ผู้เขียน

8.   บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เจ้าของบทความจะได้รับวารสารเป็นการตอบแทนจำนวน 4 เล่ม ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน การตีความข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นต่างๆ ไม่เกี่ยวกับทัศนะและนโยบายของวารสารแต่อย่างใด

9.   ผู้เขียนระบุชื่อและนามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน

 

ส่งมาที่

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (วารสารสังคมศาสตร์)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-943528 อีเมล sscmujournal@gmail.com

ส่งบทความออนไลน์

http://journal.soc.cmu.ac.th