สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

พื้นที่ ตัวตน สังคม

ปีที่ 21 เล่มที่ 2

กค.-ธค.


บทบรรณาธิการ

สัณฐิตา กาญจนพัธุ์


บทความ

ผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชง: จากหมู่บ้านสู่เศรษฐกิจบนบาทวิถี

กรองทอง สุดประเสริฐ

นักวิจัยอิสระ โครงการวิจัยเครือข่ายการค้าข้ามชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาการค้าผ้าใยกัญชงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การค้าของรัฐดินแดนตอนใน: ตรวจสอบความคิดเรื่องรัฐจารีตและความสำคัญของการค้า

วราภรณ์ เรืองศรี

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ่อชายไปนอกคืนถิ่นกับการนิยามความหมาย “คนไปไกล”

พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

นักวิจัยและนักพัฒนาอิสระ โครงการประเมินผลโครงการแนวทางจัดการพื้นที่ชุ่มน้�ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แหล่งทุนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2553

วาทกรรมว่าด้วย “คนต่างด้าว” กับการกลายเป็น“คนอื่น” ของชาวไทใหญ่พลัดถิ่น

ออมสิน บุญเลิศ

นักวิจัยอิสระและผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า: สถานการณ์และการอพยพโยกย้าย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสร้างพื้นที่ต่อรองในระบบผลิตแบบ “ยืดหยุ่น”ของคนงานหญิงในอุตสาหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ

ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

อาจารย์พิเศษ กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พลวัตและการต่อรอง “สิทธิ” ในการจัดการทรัพยากร: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านหนองหลัก อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนร

หทัยกานต์ สังขชาติ

หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม/องค์กรท้องถิ่นตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำ พูน แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เสน่ห์ของความผอม: กระบวนการจัดการร่างกาย

พัชรีพรรณ ระหว่างบ้าน

ผู้ประสานงานเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการวิจัยเรื่อง “Changing HIV vulnerability and AIDS treatment needs at key border zones along new economic corridors in the Upper Mekong” สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Department of Anthropology, Macquarie University, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ความตายของ จรัล มโนเพ็ชร: ความทรงจำและกิจกรรมรำลึกในสังคมล้านนา

เปรมวดี กิรวาที

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อำนาจนิยม ท้องถิ่นนิยม และเสรีนิยมใหม่ กับบทพรรณาว่าด้วยสิทธิชุมชน

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Imagining Communities in Thailand: Ethnographic Approaces.

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

อาจารย์ประจ�ำ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ