สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

วัยรุ่น วัฒนธรรม สมัยนิยม

ปีที่ 22 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


บทบรรณาธิการ

วสันต์ ปัญญาแก้ว


บทความ

วัฒนธรรมวัยรุ่น

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Northern Thai Youth and “Subcultural Capital” in Chiang Mai City

Anjalee Cohen

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยชิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ชีวิตวัยรุ่นปกาเกอะญอในสังคมสมัยใหม่

จุไรพร จิตพิทักษ์

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นักศึกษาม้งกับฟุตบอลประเพณี: กีฬา สภาวะสมัยใหม่กับการกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย

มยุรินทร์ บุญพิทักษ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

วัฒนธรรมเยาวชนใน “สนาม” ของกีฬา: การรวมกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด

สายชล ปัญญชิต

นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉายภาพ “ยอง” ในมุมมองของละอ่อน: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นยอง” ผ่านสารคดีชุมชนของกลุ่มเยาวชนชุมชนวัดประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน

อภินันท์ ธรรมเสนา

นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จาก ‘เฮฟวี่’ ถึง ‘เมทัล’: นักดนตรีเฮฟวี่เมทัลไทย จาก ‘วัยรุ่นมืออาชีพ’ สู่ ‘ผู้ใหญ่มือสมัครเล่น’, 1970-2010

อธิป จิตตฤกษ์

นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Queens in the Regime of Beauty Women and the post-socialist public sphere in Laos

Warren Mayes

นักวิชาการอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย


แนะนำหนังสือ