สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ตลาด ชาติพันธุ์

ปีที่ 22 เล่มที่ 2

กค.-ธค.


บทบรรณาธิการ

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์


บทความ

ปฏิภาคภาวะของพรมแดนชาติพันธุ์และรัฐชาติในตลาดเมืองชายแดนแม่สอด

สมัคร์ กอเซ็ม

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเดินทางของแม่ค้าเสื้อแดง: จากตลาดสู่การเมืองบนท้องถนน

นพพล อาชามาส

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาหารไทใหญ่: เส้นทางการเคลื่อนที่ และพื้นที่ทางสังคมในเมืองเชียงใหม่

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

นักศึกษาปริญญาเอก Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), University of Amsterdam, Netherlands

ตลาดกับชาติพันธุ์ กำเนิดและลีลาของเชียงใหม่ไนท์บาซาร์

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โฮมสเตย์บ้านยะดู : การซื้อขาย ชีวิตประจำวัน บ้านของชาวลาหู่และการสร้างภาพตัวแทนทางชาติพันธุ์

สาริณีย์ ภาสยะวรรณ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ