สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ความรัก

ปีที่ 23 เล่มที่ 1

มค.-ธค.


บทบรรณาธิการ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี


บทความ

รักโรแมนติกในมุมมองสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั่วคราว หรือ ค้างคืน ตลอดไป

สันต์ สุวัจฉราภินันท์

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Free Love: Gender Politics of Romance in the Chinese Revolution

วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน”: การโหยหาอดีตและการสร้างจินตภาพให้กับสตรีในนวนิยายแม่เบี้ย

ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรื่นรมย์ ความรัก และความโศกเศร้าในปรัชญาขงจื่อ: บทวิเคราะห์เหยียนหุย

สุวรรณา สถาอานันท์

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาว่าด้วย “หนึ่งดวงจิตวิญญาณในสองร่าง” และพิธีมงคลสมรส “อนันต์การัช” ของชาวไทยซิกข์

อภิรัฐ คำวัง

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา เอกอินเดียศึกษา และเจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


แนะนำหนังสือ