สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

สลายเส้นแบ่งพรมแดนไทย-พม่า

ปีที่ 24 เล่มที่ 1

มค.-ธค.


บทบรรณาธิการ

ขวัญชีวัน บัวแดง


บทความ

ชุมทางการค้ากับการสร้าง/สลายเส้นแบ่งพรมแดน: มนุษยวิทยาปริทัศน์

จักรกริช สังขมณี

อาจารย์ประจำภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Schooling and Activism in a Zone of Exception: Migrant Learning Centres on the Thai-Burma Border

นงเยาว์ เนาวรัตน์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Karen Refugees’ Self-Settlement: Refuge in Local Administration and Contingent Relations

ประเสริฐ แรงกล้า

อาจารย์ประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Nationalism, Refugees and Territories: The Karen’s Struggle for National Space

Chao Chung-chi

independent researcher based in Taipei,

Mediating the Su

Alexander Horstmann

teaches at the Multicultural Studies at RILCA, Mahidol University.

พระสงฆ์และชุมชนพุทธศาสนาข้ามแดนไทย-พม่า: พื้นที่ศาสนาและอธิปไตย

ขวัญชีวัน บัวแดง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โยรชายแดน : พื้นที่และขบวนการทางศาสนา การปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นมุสลิมบริเวณพรมแดนไทย-พม่า

สมัคร์ กอเซ็ม

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสงคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ