สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

พหุวัฒนธรรม

ปีที่ 25 เล่มที่ 2

กค.ธค.


บทบรรณาธิการ

ประสิทธิ์ ลีปรีชา


บทความ

ต่อรอง หลบเร้น รุ่มร้อน: ชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยเพศวิถีและวัฒนธรรมสมัยนิยมของวัยรุ่นหญิง ในเมืองเชียงใหม่

กังวาฬ ฟองแก้ว

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Diversity, Space Levels and Approaches to Multiculturalism in Thailand

Alexander Horstmann

Associate Professor, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen, Denmark

พหุวัฒนธรรมนิยมจากรากหญ้า: ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชนพื้นเมืองและชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ประสิทธิ์ ลีปรีชา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเมืองเรื่องภาาาในสังคมไทย

ปนัดดา บุณยสาระนัย

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพศหลากหลายในสังคมไทยกับการเมืองของอัตลักษณ์

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จา่กพหุนิยมอาณานิคมสู่พหุวัฒนธรรมนิยมหลังอาณานิคม: บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยชาติพันธุ์ และความเป็นพลเมืองในโลอกมาเลย์

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

นักวิจัยโครงการวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรมนิยม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชีวิตที่คลุกเคล้า

นิติ ภวัครพันธุ์

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แนะนำหนังสือ