สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ศาสนากับการเมืองอัตลักษณ์

ปีที่ 26 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


บทบรรณาธิการ

อภิญญา เฟื่อฟูสกุล ขวัญชีวัน บัวแดง


บทความ

ศิวิไลซ์ข้ามพรมแดน: การเผยแพร่ศาสนาของม้งโปรเตสแตนต์ในเอเชียอาคเนย์

ประสิทธิ์ ลีปรีชา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่องรอยของความเป็นอื่น: มุสลิม "ชาวเขา" และการเมืองอัตลักษณ์ในกระบวนการเปลี่ยนศาสนา

สมัคร์ กอเซ็ม

นักวิจัยประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มานุษยวิทยาแนวอิสลาม: บทแนะนำและข้อถกเถียง

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Neo-Traditionalist Movements: Akha Transformations of Aqkaqghanr in the Upper Mekong Region

Haiying Li

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชสังคมศาสตร์ แขนงการศึกษาการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Transnational Network of the Shan Sangha: A Case Study of Phra Khammai

Khamindra Phorn

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ปริญญาเอก(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Identity and Theological Discourse of Christian Women in Thailand: A Case Study of Kamol Arayaprateep

Sawako Fujiwara

Assistant Professor at School of Theology, Doshisha University.


แนะนำหนังสือ