สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

บ้านนอก

ปีที่ 26 เล่มที่ 2

กค.ธค.


บทบรรณาธิการ

วสันต์ ปัญญาแก้ว


บทความ

สถานภาพ ปัญหา และทิศทางการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมล้านนา(2430-2529)

อานันท์ กาญจนพันธุ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทบทวนกรอบคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์และความสำคุัญของคนกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจในการศึกษาชนบท

จามะรี เชียงทอง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำมุริมของ: ความเป็นชายขอบกับการสร้างพื้นที่ทางสังคม

ธนุพงษ์ ลมอ่อน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเพณี 'บ็อนปจุมบิณฑ์' กับความสัมพันธ์ข้ามชาติชายแดนไทย-กัมพูชา

สมหมาย ชินนาค

สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Emergence of Lahu Pop and the Formation of Christian Lahu Identity: Ethnic Music as a Cultural Resource

Yoichi Nishimoto

Faculty of Human Sciences

Institute of Human and Social Sciences, Kanazawa University

50 ปี กับการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

ทวี ชัยพิมลผลิน

ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ