สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

การเมือง-การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม

ปีที่ 27 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


การเมือง-การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ


บทความ

วิธีวิทยาทางการเมือง Antonio Negri: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการปฏิวัติของ Multitude

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเมืองเสื้อสีกับการศึกษาขบวนการโต้กลับตามจารีตการศึกษาขบวนการทางสังคมและการเมือง

เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดแสดงในฐานะพื้นที่ทางการเมือง

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ภาควิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"งานศึกษาผู้อยู่ในสถานะรอง": ทบทวนประวัติศาสตร์นิพนธ์และมวลชนผู้เคลื่อนไหว

สิงห์ สุวรรณกิจ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ