สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ครูบา มลายูมุสลิม ข้าวโพด ไฟป่าและหมอกควัน

ปีที่ 27 เล่มที่ 2

กค.-ธค.


Nicholas Tapp

วสันต์ ปัญญาแก้ว, Gary Yia Lee, Philip Hirsch


บทความ

งานพิธีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี: การสร้างและสานต่อเครือข่ายลูกศิษย์และผู้เชื่อถือศรัทธา

ขวัญชีวัน บัวแดง และพิสิษฏ์ นาสี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ / นักศึกษาปริญญาเอก(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการไฟป่าและหมอกควัน: บทเรียนจากการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในจังหวัดเชียงใหม่

ศุทธินี ดนตรี

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่

พัชรพงษ์ อัครเมธากุล

นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ