สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ลีลาชายขอบ

ปีที่ 28 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


ลีลาชายขอบ

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์


บทความ

ทุนและแรงงานของ "เธอ": นางแบบภาพเปลือยของกลุ่มศิลปะแนว "อเมริกันสคูลในประเทศไทย"

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร่างทรง และพื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศ

กิ่งแก้ว ทิศตึง

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พื้นที่ชีวิตแรงงานข้ามชาติไทใหญ่: การสร้างตัวตนและความเป็นพลเมืองในพื้นที่วัฒนธรรม

อานันท์ กาญจนพันธุ์ / ชัยพงษ์ สำเนียง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ

คนข้ามแดน: ความเรียงว่าด้วยมนุษยวิทยาอีสานศึกษา

พัฒนา กิติอาษา

สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น