สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

POP CULTURE

ปีที่ 28 เล่มที่ 2-2559

กค.-ธค.


วัฒนธรรมสมัยนิยม: ความหมายและกระบวนทัศน์

อัมพร จิรัฐติกร


บทความ

พื้นที่สถานบันเทิง"อีสานลำซิ่ง"พื้นที่แสดงตัวตน พื้นที่ของคนไกลถิ่น

อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม

ภาควิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ซอมบี้ไทย สังคมไทยและการเมืองไทย

ชนัญญา ประสาทไทย

นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook พื้นที่สาธารณะออนไลน์ของแรงงานไทใหญ่ในประเทศไทย

สมคิด แสงจันทร์

นักศึกษาปริญญาโท สาขาชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Regionalization through Media Consumption: The Consumption of Thai and Filipino Soap Operas among Vietnamese Audiences

Nguyen Thi Tu Anh

Center for Asia-Pacific Studies Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

กำเนิดและความเปลี่ยนแปลงของสื่อปาตานี, 2555-2557: จากวิทยุกระจายเสียงสู่การสื่อสารออนไลน์

ณภัคร เสรีรักษ์

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


แนะนำหนังสือ

ละครไทยกับผู้ชมอาเซียน วัฒนธรรมศึกษาของสื่อข้ามพรมแดนในอาเซียน

ธีรมล บัวงาม

นักศึกษาปริญญาโทการสื่อสารศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่