สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

Thai Studies & Thai-ization

ปีที่ 29 เล่มที่ 1-60

มค.-มิย.


บทบรรณาธิการ

ประสิทธิ์ ลีปรีชา


บทความ

Thai Studies in the United States

Charles F. Keyes

Professor Emeritus, University of Washington

University of Washington

Reflections on the International Conference on Thai Studies

Philip Hirsch

Human Geography at the University of Sydney

University of Sydney

นามสกุลกับกระบวนการทำให้เป็นไทยในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

ประสิทธิ์ ลีปรีชา

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มลายูกับกระบวนการทำให้เป็นไทย

อัสรี มาหะมะ

นักวิจัยอิสระ

.

วาทกรรมคนอีสานผ่านพื้นที่อุดมคติในแบบเรียนสังคมศึกาาร่วมสมัยของไทย

ชรินทร์ มั่งคั่ง

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาการพัฒนาในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม

สามชาย ศรีสันต์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทยศึกษากับการศึกษาคนไทและเพื่อนบ้าน

อานันท์ กาญจนพันธุ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ

คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย

มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่