สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

คนกลางเมือง

ปีที่ 29 เล่มที่ 2-60

กค.-ธค.


คนกลางเมือง

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์


บทความ

กำเนิดและพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานบริเวณเขตชุมชนชาวจีนในเมืองเก่าสงขลา

ศุภชัย ชูศรี

สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

คนไร้บ้านที่ทอดทิ้งครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีคนไร้บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก

พงศธร สรรคพงษ์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Exploring Chiang Mai through gentrifi cation lens: drawing linkage between tourism and social class changes of residents in the old city

Yanin Chivakidakarn Huyakorn

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การย้ายถิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุ : การเปลี่ยนแปลงชีวิตจากชนบทเข้าสู่เมือง

อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ / ดุษฎี อายุวัฒน์ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์

เมืองและความเปราะบางในกายปรารถนา

สมัคร์ กอเซ็ม

นักมานุษยวิทยาและนักวิจัย Centre for ASEAN Studies คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ

The New Urban Crisis (2017) By Richard Florida / Happy City: Transforming our Lives through Urban Design (2013) By Charles Montgomery / Enlivenment — Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics (2013) By Andreas Weber

Silvia GuGu / พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ / Stefan Sylla

สถาปนิก นักผังเมือง คอลัมนิสต์ และผู้ก่อตั้ง Cities for Social Opportunity กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ / อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Urban Design and Development International Program คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์