สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ผู้หญิงประสบการณ์และการเมืองว่าด้วยเพศภาวะ

ปีที่ 18 เล่มที่ 1

มค.-ธค.


ผู้หญิง ประสบการณ์ และการเมืองว่าด้วยเพศภาวะ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี


บทความ

ชาติพันธุ์นิพนธ์แนวสตรีนิยม: การท้าทายกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม

สุชาดา ทวีสิทธิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจเจกในฐานะผู้กระทำการ หรือจุดบอดของการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าด้วยความเป็นเพศ

ศิริจินดา ทองจินดา

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

แม่ชี: โลกของผู้หญิงที่ถูกลืม

ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู

นักวิชาการอิสระ

นักวิชาการอิสระ

วาทกรรม “ความสวย” และการต่อรองอัตลักษณ์วัฒนธรรมบริโภค

อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล

มูลนิธิเอดส์เน็ท

มูลนิธิเอดส์เน็ท

เพศพาณิชย์ข้ามพรมแดน ประสบการณ์ของหญิงลาวในธุรกิจบริการทางเพศในพรมแดนไทย-ลาว

เนตรดาว เถาถวิล

นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์การแพทย์

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ