สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

มนุษยวิทยา อุษาคเนย์และชาร์ลคายส์

ปีที่ 19 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


บทบรรณาธิการ

พัฒนา กิติอาษา


บทความ

จากชาร์ปถึงคายส์: เส้นทางของกระบวนทัศน์วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย

พัฒนา กิติอาษา และสุริยา สมุทคุปติ์

Visiting Fellow, Southeast Asian Studies Programme, National University of Singapore

National University of Singapore

ชาวนาอีสาน ชาติไทย และการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย

รัตนา บุญมัธยะ โตสกุล

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความอิหลักอิเหลื่อของมโนทัศน์ชาติพันธุ์

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ กับทิศทางใหม่ในไทศึกษา

วสันต์ ปัญญาแก้ว

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบการศึกษาและภาษาในกระบวนการสร้างรัฐชาติไทย

ประสิทธิ์ ลีปรีชา

นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้หญิง ผู้ชาย เพศวิถี: เพศภาวะศึกษาในงานมานุษยวิทยา

สุชาดา ทวีสิทธิ์

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


แนะนำหนังสือ