สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ศาสนา ชาติพันธุ์ และการพัฒนาระดับภูมิภาคในเขตลุ่มน้ำโขง

ปีที่ 19 เล่มที่ 2

กค.-ธค.


บทบรรณาธิการ

วสันต์ ปัญญาแก้ว


บทความ

การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมยูนนานในภาคเหนือของประเทศไทย

สุชาติ เศรษฐมาลินี

อาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ

อ่าข่าย็อง พื้นที่การค้าในเมืองกับพลวัตทางชาติพันธุ์ของอ่าข่า

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พม่ากับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: ว่าด้วยการพัฒนาอุดมการณ์ และความรุนแรงแห่งนวสมัย

ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

อภิมหาโครงการพัฒนากับชะตากรรมของผู้คนชุมชนสองฝั่งโขง

ยศ สันตสมบัติ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การค้าข้ามพรมแดนในฐานะปฏิบัติการเชื่อมต่อโลกกับท้องถิ่น: ผู้นำเข้ากะหล่ำปลี ด่านพรมแดนช่องเม็ก

พฤกษ์ เถาถวิล

อาจารย์ประจำสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เสียงไตลื้อ การเดินทาง/เคลื่อนที่ของพลเมืองลื้อสิบสองปันนา

วสันต์ ปัญญาแก้ว

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ