สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

สถานการณ์สุขภาพใหม่: การท้าทายวิธีคิดและการศึกษาทางสังคมศาสตร์

ปีที่ 20 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


สถานการณ์สุขภาพแบบใหม่ การท้าทายวิธีคิดและการศึกษาทางสังคมศาสตร์

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์


บทความ

การเปลี่ยนผ่านและปัญหาที่ท้าทายของสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาการแพทย์ไทย

ชยันต์ วรรธนะภูติ

โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแพทย์กับการผลิตซ้ำความทุกข์เชิงสังคม

มาลี สิทธิเกรียงไกร

นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Akha and Social Suffering: The Unintended Consequences of International and National Policies in Northern Laos

Paul T. Cohen

Department of Anthropology, Macquire University, Sydney, Australia

Macquire University, Sydney, Australia

บทสำรวจวาทกรรมและการเมืองเรื่องสมัชชาสุขภาพ

กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ (นักวิจัยอิสระ)

อาจารย์ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขภาพของแรงงานข้ามชาติกับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ

ขวัญชีวัน บัวแดง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพการทำ�งานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของสตรีที่ทำงานไม้แกะสลัก

สุสัณหา ยิ้มแย้ม

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคลอด: จากวิถีธรรมชาติสู่กระบวนการครอบงำทางการแพทย์

กัตติกา ธนะขว้าง

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน


แนะนำหนังสือ