สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ข้ามพรมแดนความรู้แห่งสังคมศาสตร์ไทย: 60 ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์

ปีที่ 20 เล่มที่ 2

กค.-ธค.


บทบรรณาธิการ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี วสันต์ ปัญญาแก้ว อรัญญา ศิริผล


บทความ

A Very Short History of Anthropology in Thailand with Special Reference to the North

Craig J. Reynolds (เครก เจ เรย์โนลด์ส์)

Adjunct Professor, Centre for Asian Societies and Histories,Faculty of Asian Studies, Australian National University

Australian National University

The Concept 'Praxis' And The Practice Of Anthropologists

Andrew Turton (แอนดรู เทอร์ตัน)

Formerly Senior Lecturer and Reader at SOAS, University of London

University of London

Sanpong Village Revisited: Anan Ganjanapan’s Contribution to the Study of Agrarian Change in Northern Thailand

Paul T. Cohen (พอล ที โคเฮน)

Associate Professor, Department of Anthropology, Macquarie University, Sydney

Macquarie University, Sydney

Ritual and Belief Systems: Anan Ganjanapan’s Anthropological Political Economy

Shigeharu Tanabe (ชิเกฮารุ ทานาเบ้)

Professor Emeritus, National Museum of Ethnology, Osaka

National Museum of Ethnology, Osaka

อ่านอานันท์

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (Atthachak Satyanurak)

อาจารย์ประจสาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มานุษยวิทยาแบบคนมองคน”:ข้อสังเกตเบื้องต้น ว่าด้วยกำเนิดและพัฒนาการของงานชาติพันธุ์นิพนธ์ในสยาม

พัฒนา กิติอาษา (Pattana Kitiarsa)

อาจารย์ประจำภาควิชาอุษาคเนย์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สิงคโปร์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สิงคโปร์

พรมแดนศึกษา และ มานุษยวิทยาชายแดน: การเปิดพื้นที่ สร้างเขตแดน และการข้ามพรมแดนของความรู้

จักรกริช สังขมณี (Jakkrit Sangkamanee)

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิจัยด้านแปซิฟิกและเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

จากทุนนิยมอาณานิคม สู่ทุนนิยมชายแดน:นิคมเกษตรกรรมยางพาราในลาว

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (Pinkaew Laungaramsri)

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชีวิตวิชาการของ อานันท์ กาญจนพันธุ์: มานุษยวิทยาว่าด้วยนักมานุษยวิทยาในประเทศไทย

วสันต์ ปัญญาแก้ว (Wasan Panyagaew)

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ