สารบัญวารสารสังคมศาสตร์

ภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในล้านนา

ปีที่ 21 เล่มที่ 1

มค.-มิย.


บทบรรณาธิการ

สมพร สง่าวงศ์


บทความ

เมืองคืออะไร? ฤาเป็นเพียงคำถามที่ไร้สาระ

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับชั้นของชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูนช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22

เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์

นักวิจัยด้านโบราณคดี โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านเวียงเชียงใหม่: บ้านและการสร้างความเป็นถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่

สุทธินี บิณฑวิหค

นักวิจัย สังกัด Rural MA สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พลวัตการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเมืองเชียงใหม่และการคาดการณ์ความเป็นเมืองในอนาคตด้วย SLEUTH Model

สมพร สง่าวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2551

กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ยุทธศาสตร์ของชาวบ้านในการพัฒนาเกษตรกรรมและการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาบ้านศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สิริวรรณ สิรวณิชย์

ผู้ช่วยนักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

The Transition in Cartography

ฐานิกา ปัญจรัตน์

Assistant Engineering Technician, Mapping & Records Unit, Electrical Engineering Department, City of Glendale, Los Angeles, California, USA.


แนะนำหนังสือ